Disclaimer

Alle pagina's op ww.ovgp.nl zijn eigendom van Opleidingsinstituut Vastgoedprofessionals. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleidingsinstituut Vastgoedprofessionals.Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van deze pagina's of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar, en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.